ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IQM SOLUTIONS BV.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

IQM Solutions BV
Kruisstraat 16
9090 Melle
België

Telefoonnummer : 09/336.37.38 – 0476/06.11.05
Email : info@insightful.be
Ondernemingsnummer : 0807.518.169

Artikel 2. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen IQM Solutions en een opdrachtgever, waarop IQM Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen worden.

3. Indien in een aanbieding, offerte of overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle offertes of aanbiedingen van IQM Solutions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes of aanbiedingen worden per post, per materiële drager of via elektronische weg aan de opdrachtgever overhandigd.

2. Offertes van IQM Solutions zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie, op basis waarvan een zo goed mogelijke inschatting van de aard, duur en zwaarte van de opdracht wordt gemaakt.

3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van ontvangst van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging, dan wel IQM Solutions een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt. Overeenkomsten komen in de plaats en vervangen eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. IQM Solutions voert de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IQM Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IQM Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IQM Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IQM Solutions zijn verstrekt, heeft IQM Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan IQM Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur, uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever IQM Solutions schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, zal IQM Solutions pas aanvangen met de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, nadat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IQM Solutions zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal IQM Solutions de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal IQM Solutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal IQM Solutions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Duur en opzegging van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De overeenkomst kan met schriftelijke instemming van beide partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de overeenkomst, dan wel onder andere voorwaarden in overleg met IQM Solutions.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.

Artikel 8. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de overeenkomst opgenomen uurtarieven van IQM Solutions.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

5. Indien IQM Solutions met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is IQM Solutions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. IQM Solutions mag stijgingen in de lonen en prijzen doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van IQM Solutions bij de ING Bank, bankrekeningnummer IBAN BE87 3630 4218 1094 – BIC : BBRUBEBB op naam van IQM Solutions.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement of gerechtelijk akkoord van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10. Gebreken, klachtentermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen de acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan IQM Solutions.

2. Indien een klacht gegrond is zal IQM Solutions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt.

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 11. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien IQM Solutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

2. De opdrachtgever is jegens IQM Solutions de door IQM Solutions gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien IQM Solutions en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. IQM Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IQM Solutions is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

2. De aansprakelijkheid van partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de wederpartij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat partijen in staat zijn adequaat te reageren.

Artikel 13. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de ander indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop IQM Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IQM Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. IQM Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IQM Solutions zijn verbintenis had moeten nakomen.

2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover IQM Solutions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IQM Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart IQM Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan IQM Solutions toerekenbaar is. Indien IQM Solutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden IQM Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is IQM Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IQM Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van IQM Solutions op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. na het sluiten van de overeenkomst aan IQM Solutions ter kennis gekomen omstandigheden die IQM Solutions goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien IQM Solutions de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is IQM Solutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van IQM Solutions schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan IQM Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is IQM Solutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

1. Alle door IQM Solutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-) contracten en andere geestesproducten van IQM Solutions en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van IQM Solutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

2. IQM Solutions behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen IQM Solutions en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.